Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → Prześlij mailem na adres biuro@wspomaganiemalopolska.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
KROK 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z Biurem Projektu.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 688 osób (w tym 585 kobiet i 103 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa małopolskiego, w tym min. 344 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Uczestnicy Projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do Projektu):
• miejsce pracy: szkoła/ przedszkole/ placówka na terenie woj. małopolskiego;
• stanowisko: dyrektor, wicedyrektor, kierownik zespołu przedmiotowego lub kierownik świetlicy szkolnej;
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia, procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym;
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji; placówka nie udziela wsparcia szkołom i przedszkolom).

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i wybierz grupę szkoleniową.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami, tj.:
• załącznik nr 1 – Deklaracja przystąpienia do Projektu
• załącznik nr 2 – Oświadczenie o frekwencji
• załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia
• załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia procesu wspomagania
• załącznik nr 5 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
• załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
• załącznik nr 7 – Zgoda dotycząca przeprowadzenia diagnozy potrzeb
• załącznik nr 8 – Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych
• załącznik nr 9 – Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, kopię dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@wspomaganiemalopolska.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.