Adresaci projketu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego”, mogą brać udział Placówki Doskonalenia Zawodowego, Punkty Przedszkolne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczne Placówki Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowe Domy Kultury – dotyczy kadry zarządzającej: dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych lub kierowników świetlic szkolnych.

Każda z placówek może oddelegować na szkolenie jedynie jednego pracownika.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który daje niewymierne korzyści i pozwala na zwiększenie efektywności pracy placówek oświatowych oraz pozwoli na objęcie wsparciem Państwa placówki.

.